קטגוריות נבחרות

הסכם שכירות בלתי מוגנת למשרדים

הסכם שכירות בלתי מוגנת למשרדים

שנערך ונחתם ביום _______ לחודש _________ שנת ________ .

בין

_________________________________________

(להלן: "המשכיר").

מצד אחד

 

לבין

המוסד לביטוח לאומי

(להלן: "המוסד").

מצד אחר

הואיל והמוסד פרסם מכרז לקבלת הצעות לשכירת משרדים בקרית ספר במכרז שמספרו ב' ) 1033 ) 2009 .

והואיל והמשכיר הינו בעל זכויות החכירה / בעלות של מבנה הנמצא בכתובת ______________________

והידוע כגוש __________ חלקה____________ (להלן: "המבנה").

והואיל והמוסד מעוניין לשכור שטח של כ _________ מ"ר, הנמצא בקומה / קומות ____ במבנה (להלן:

"המושכר").

תשריט המושכר מצ"ב כנספח 1 להסכם זה.

והואיל והמשכיר מעוניין להשכיר למוסד והמוסד מעוניין לשכור את המושכר , והכל למטרה, לתקופה ובתנאים

כפי שיפורטו בהסכם זה להלן;

והואיל והמשכיר מעוניין להתאים את המושכר לצרכי המוסד ל הסכם עפ "י הפרוגרמה המצ "ב כנספח 2

והמפרט הטכני המצ"ב כנספח 4 כולל העסקת אדריכל ויתר היועצים להלן לצורך הוצאת תוכניות ביצוע

ולשביעות רצונו המלאה של המוסד (להלן : "עבודות ההתאמה");

והואיל וועדת המכרזים בישיבתה מיום ___________ החליטה לבחור בהצעת המשכיר;

 

לפיכך הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן:

 

1. מבוא ונספחים

1.1 המבוא להסכם זה מהווה חלק בלתי נפרד הימנו.

2.1 הסכם זה ונספחיו הוא ההסכם השלם והיחיד בין הצדדים ביחס לנושאים בו. כל המצגים , המסמכים

וההבטחות שקדמו להסכם בטלים ומבוטלים למעט המסמכים שאומצו במפורש בהסכם זה.

3.1 להסכם זה מצורפים הנספחים הבאים :

נספח 1 - תשריט המושכר

נספח 2 - הפרוגרמה

נספח 3 - כתב ערבות ביצוע

נספח 4 - המפרט הטכני

 

2. הצהרות והתחייבויות המשכיר:

1.2 המשכיר מצהיר כי הוא משכיר בזה למוסד את המושכר בשכירות בלתי מוגנת בהתאם לתנאי הסכם

זה, בכפוף וכנגד מילוי התחייבויות המוסד כמפורט בהסכם זה להלן

2.2 המשכיר מצהיר כי אין מניעה חוזית ו /או חוקית ו /או אחרת, להשכיר את המושכר.

3.2 המשכיר מתחייב לחתום בהקדם האפשרי על כל מסמך ו /או בקשה ו /או טופס ו /או תצהיר שיידרש

ממנו על פי כל דין כבעלים של המושכר על מנת לסייע למוסד בקבלת אישורים ורישיונות לניהול

העסק.

4.2 המשכיר מצהיר ומאשר בזה כי הוא חותם על הסכם זה לאחר שבחן היטב את המפרט, הבינו היטב

וקיבל מנציגי ה מוסד את כל ההסברים וההנחיות הנחוצים לו שנדרשו על ידו לגיבוש הצעתו

והתחייבויותיו על פי ו ועל פי הסכם זה ולא תהא לו כל טענה כלפי המוסד בקשר עם אי-גילוי מספק או

גילוי חסר , טעות או פגם בקשר להסכם זה . כן מצהיר בזה המשכיר כי יעמוד בכל תנאי המכרז על

נספחיו השונים.

5.2 המשכיר מתחייב למלא באופן מדויק את הדרישות שבמסמכי המכרז ובהסכם זה על כל נספחיו.

6.2 המשכיר מצהיר כי לכל אורך תקופת ההתקשרות ולכל אורך תקופ ות התקשרות נוספות אם ימומשו,

יהיו ברשותו כל האישורים והרישיונות הנדרשים על פי מסמכי מכרז זה ועל פי כל דין.

7.2 המשכיר מתחייב להודיע למוסד תוך 7 ימים, במקרים המוגדרים בסעיפים להלן :

א. א ם ימונה למשכיר כונס נכסים זמני / קבוע, מפרק סופי / זמני לעסקי או רכוש המשכיר.

ב. א ם יינתן צו הקפאת הליכים למשכיר.

 

הצהרות המוסד:

8.2 כי בדק את המושכר ומיקומו ומצאו מתאים לדרישותיו והוא מוותר על כל ברירה ו /או טענת מום, אי

התאמה ו/או טענה מכל מין וסוג שהוא, למעט פגמים נסתרים.

 

.3 עבודות התאמה ותהליך ביצועם כולל לו"ז והאישורים הנדרשים:

1.3 המשכיר מתחייב לשאת באחריות מלאה לכל פעילות של קבלני משנה מטעמו, אם יהיו כאלה, לרבות

לנושא איכות העבודה, לוחות זמנים, נזקים, הפרות וכל נושא אחר המצוי באחריות ה משכיר בקשר

לעבודות ההתאמה עפ"י מסמכי המכרז וההסכם על נספחיו.

2.3 המשכיר מתחייב ל התאים את המושכר לצרכי המוסד עפ"י הפרוגרמה המצ "ב כ נספח 2 והמפרט

הטכני המצ "ב כ נספח 4 לצורך הוצאת תוכניות ביצוע ולשביעות רצונו המלאה של המוסד (להלן :

"עבודות ההתאמה").

למען הסר ספק , כל אי התאמה ו /או תוספות ו /או חריגות מה פרוגרמה ומהמפרט הטכני (להלן:

"השינויים"), דורשות את אישור מנהל אגף לוגיסטיקה מראש ובכתב.

ללא האישור האמור לעיל, לא תשולם תמורה בגין השינויים ו /או המוסד יהא רשאי לתבוע פיצוי בעבורם

בנוסף לסעדים הנתונים לו עפ"י הסכם זה, לרבות סעיפים 3.8 , 13 , ועפ"י כל דין.

3.3 המשכיר מתחייב לסיים את עבודות התאמה והשגת כל האישורים הנדרשים להלן לאכלוס המבנה

בתוך 6 חודשים ממסירת תוכניות מאושרות ע "י המוסד. למען הסר ספק , סיום עבודות ההתאמה

ומסירת החזקה כולל בין היתר המצאת אישור לאכלוס המושכר מאת הרשות המ קומית (טופס 4 ,(

אישור יועץ בטיחות לאכלוס המבנה ואישור ייעוד המבנה .

4.3 על המשכיר יהיה להיערך להעסקת אדריכל ויתר היועצים / מתכננים לקראת הכנת תוכניות התאמה

והעמדה וכן תוכניות לביצוע שלאחריהן , עפ"י הפרוגרמה והמפרט הטכני (נספחים 2 ו- 4 ), עד למועד

הפגישה המפורטת בסעיף 3.5 א'.

5.3 פירוט לוח הזמנים מחתימת ההסכם ועד למסירת החזקה במושכ :ר

א. בתו ך 14 יום מחתימת ההסכם , יעביר המוסד פרוגרמה עדכנית למבנה המוצע לידי המשכיר.

ב. ב תוך 30 יום מהחתימה י מציא אדריכל המשכיר חלופות להתאמת המושכר לצרכי המוסד עפ "י

הפרוגרמה, אשר יבחנו ע "י נציגי המוסד ולמוסד שמורה הזכות להציע חלופ ות אחרות אם ימצא

לנכון.

ג. ע ם אישור החלופה ה מאושרת ע"י המוסד ובכפוף לנדרש עפ"י תקנון תכנון ובניה יהא על המשכיר

להמציא "היתר שינויים" בתוך 90 יום ממועד החתימה על ההסכם.

אם לא נידרש "היתר שינויים" על המשכיר להמציא אישור לכך ממהנדס העיר.

כל זאת לפני תחילת ביצוע עבודות ההתאמה.

ד. ב מקביל לסעיף 3.5 ג' יכין המשכיר תוכניות ביצוע אדריכלות, קונסטרוקציה (במידה ונידרש), חשמל,

אינסטלציה, מ"א ובטיחות על בסיס הדרישות ב נספחים 2 ו- 4 בתוך 60 יום ממועד חתימת

ההסכם.

ה. ה משכיר מתחייב להעביר את התוכניות המפורטות בסעיף 3.5 ד' לעיון ואישור המוסד בתוך הזמן

הנ"ל והמוסד מתחייב להחזירם לידי המשכיר בצירוף הערותיו אם וכאשר בתוך 30 יום מיום

מסירתם לידי למוסד.

ו. ה משכיר מתחייב להעביר לידי המוסד סט מושלם של התוכניות הסופיות לביצוע לאישור סופי לאחר

שתוקנו בהתאם להערותיו של המוסד אם וכאשר , תוך 7 ימים מיום שהמוסד החזיר למשכיר את

התוכניות בהתאם לסעיף הקודם והמוסד מתחייב להשיבם בתוך 7 ימים ,בצרוף אישור בכתב ,

במידה ואישור המוסד יהא חיובי , יעביר המשכיר לידי המוסד 3 סטים מתוכניות הביצוע הנ"ל.

ז. רק לאחר קבלת האישור הסופי מאת המוסד והשגת האישור הנד רש כמפורט בסעיף 3.5 ג' יחל

המשכיר בעבודות ההתאמה בפועל שיחלו לכל המאוחר 120 יום מיום חתימת הסכם.

ח. המ שכיר מתחייב להעביר את כל האישורים הנדרשים לאכלוס המבנה , 15 יום לפחות לפני מועד

המסירה שנקבע עפ "י ההסכם , הכוללים אישורי : מתכנן קונס ', חשמל, אינסטלציה ואישו ר יועץ

בטיחות לאכלוס המבנה לרבות ההיתר שצוין בסעיף 3.5 ג'.

6.3 אי עמידה בלו "ז באחד מהסעיפים הנ "ל יהווה הדבר הפרה יסודית ולמוסד תהא הזכות לבטל את

ההסכם לאלתר ולחייב את המשכיר בסך השווה לשלושה חודשי שכירות וזאת ללא כל צורך מצד

המוסד להוכיח נזק והערבות להבטחת קיום החוזה ישמש כערובה לתשלום הנ"ל .

למען הסר ספק , כל הימים והחודשים שצוינו בהסכם ונספחיו הינם קלנדאריים .

7.3 המוסד יהא רשאי להוסיף למפרט הטכני עבודות , עפ"י צרכיו . עלות השינויים והתוספות יקבעו עפ "י

מחירון "דקל", בהפחתת הנחה בגובה % 10 - על המחירון (להלן:"התוספות"/"השינויים") וזאת אך

ורק באישור מנהל אגף לוגיסטיקה מראש ובכתב , ללא האישור האמור לא תשולם התמורה בגין

התוספת/השינוי.

8.3 לא ביצע המשכיר את עבודות ההתאמה ו /או לא סיים את ביצוען , במועד לו התחייב , רשאי המוסד

לבצע ו /או לסיים את עבודות ההתאמה במקומו של המשכיר , לחלט את הערבות האמורה בסעיף 14

להלן ו /או ולקזז את הסכומים ששילם עבורן מדמי השכירות , בתוספת של 10% הוצאות משרד ו /או

לבטל הסכם זה. האמור לעיל אינו פוגע בזכות המוסד לפיצויים עבור ביטול ההסכם , המגיעים לו עפ"י

הסכם זה, לרבות עפ"י סעיף 13 להסכם, ועפ"י כל דין.

9.3 למען הסר ספק, מוסכם כי בתום תקופת השכירות ו /או תקופות האופציה לא יהא חייב המוסד להחזיר

את המושכר למצבו כפי שהיה קודם לעבודות ההתאמה.

.4 תקופת השכירות:

1.4 השכירות עפ"י הסכם זה הינה לתקופה בת 10 שנים שתחל ביום מסירת החזקה בנכס, בכפוף למילוי

כל התחייבויותיו של המשכיר ע"פ הסכם זה. (להלן: "תקופת השכירות").

2.4 למרות האמור בסעיף 4.1 לעיל, רשאי המוסד לסיים את תקופת השכירות בהודעה חד צדדית

למשכיר של 60 יום במועדים הבאים:

א. המוסד יהא רשאי לסיים את ההתקשרות בתום שנת השכירות הראשונה ובתנאי שישלם

למשכיר פיצוי בגובה דמי שכירות של שנה אחת.

ב. המוסד יהא רשאי לסיים את ההתקשרות בתום השנה השנייה ובתנאי שישלם למשכיר פיצוי

בגובה 80% מגובה דמי השכירות השנתיים.

ג. המוסד יהא רשאי לסיים את ההתקשרות בתום השנה השלישית ובתנאי שישלם למשכיר פיצוי

בגובה 50% מגובה דמי השכירות השנתיים.

ד. המוסד יהא רשאי לסיים את ההתקשרות בתום השנה הרביעית ובתנאי שישלם למשכיר פיצוי

בגובה 30% מגובה דמי השכירות השנתיים.

ה. למען הסר ספק, במידה שהמוסד יסיים את ההתקשרות לפני המועד הקבוע בהסכם זה לא יהא

חייב המוסד בפיצוי כלשהו לרבות פיצויים עפ "י סעיף 13 ועפ"י כל דין , מלבד הפיצוי האמור

בסעיף 4.2 זה.

3.4 למוסד מוענקת בזה האופציה להאריך את תקופת השכירות ל - 4 תקופות נוספות בנות שנה כל אחת

שיחולו מיד עם תום תקופת השכירות ו /או כל אחת מתקופות האופציה (להלן: "תקופות האופציה"),

ובתנאי שייתן למשכיר הודעה בכתב 60 יום לפני תום תקופת השכירות ו /או כל אחת מתקופות

האופציה. בתקופות האופציה יחולו על הצדדים כל תנאי הסכם זה בשינויים המחויבים .

למען הסר ספק מובהר כי , מימש המוסד את זכותו להאריך את תקופת השכירות כאמור בסעיף זה ,

אין המשכיר רשאי להתנגד למימוש האופציה/ות.

4.4 המשכיר מתחייב למסור למוסד את החזקה במושכר במועד תחילת תקופת השכירות.

 

.5 אי תחולת חוק הגנת הדייר

הצדדים מסכימים ומצהירים בזה מפורשות כי חוק הגנת הדייר (נוסח משולב תשל "ב- 1972 ) וכל תקנות

שהותקנו או יותקנו על פיו , או כל חוק אחר שיבוא במקום החוק הנ "ל לא יחולו על השכירות הנוצרת לפי

הסכם זה, וכי השכירות נשוא הסכם זה אינה שכירות מוגנת והמוסד לא יחשב כדייר מוגן .

 

.6 מטרת השכירות:

המושכר מושכר לצורך ניהול משרדיו של המוסד, לרבות קבלת קהל.

 

.7 דמי השכירות:

1.7 המוסד ישלם למשכיר דמי שכירות חודשיים בסכום של ______ ₪ למ"ר, לא כולל מע"מ (להלן: "דמי

השכירות"), כאשר התשלום יתבצע אחת לשנה, מראש.

2.7 דמי השכירות יהיו צמודים למדד המחירים הכללי לצרכן המתפרסם ע "י הלשכה המרכזית

לסטטיסטיקה, כאשר המדד הבסיסי יהיה המדד הידוע במועד האחרון להגשת ההצעות במכרז

(להלן: " מדד הבסיס "), באופן שאם המדד שפורסם במועד תשלום דמי השכירות (להלן: " המדד

הקובע") יהיה שונה ממדד הבסיס , יעודכן סכום דמי השכירות בהתאם להפרש שבין המדד החדש

ומדד הבסיס.

מוסכם בין הצדדים כי במידה שהמדד שיפורסם במועד תשלום דמי השכירות יהא נמוך ממדד הבסיס

יחושב התשלום עפ"י מדד הבסיס

3.7 התמורה תשולם תוך 30 יום מקבלת חשבונית מס כחוק ואישורה ע"י המוסד.

4.7 למען הסר ספק, מוסכם כי דמי השכירות לא ישתנו בתקופות האופציה, אם יתממשו.

 

.8 שיטת המדידה

1.8 ידוע למשכיר כי תשלום דמי השכירות בפועל יתבצע עפ "י מדידה בפועל של מודד מוסמך מטעם

המוסד, אשר קביעתו תהא סופית.

2.8 שיטת המדידה לעניין תשלום דמי שכירות תהיה עפ "י מדידת שטח המושכר נטו הנמצא בחזקת

המוסד הנתון בשליטתו הבלעדית של המוסד בכל דבר ועניין.

ניתן להוסיף לשטח המושכר נטו את עובי קירות חוץ וחצי מעובי קירות פנים משותפים של המושכר .

פתחים ברצפה / תקרה העולים על 1 מ"ר ינוכו משטח המושכר נטו ולא ישולמו בגינם דמי שכירות

(כגון פיר מעלית ,פיר מעבר תשתיות ופטיו מכל סוג ).יודגש כי בגי ן שטחים ציבוריים ו /או שטחים

משותפים ו/או שטחים לא מקורים ו /או שטחים טכניים ו /או שטחי שירות ו /או שטחים תת קרקעיים לא

ישולמו דמי שכירות.

3.8 על המשכיר לצרף ל הסכם מפת מדידה של השטחים המיועדים לשימוש המוסד ואשר בגינם

מבוקשים דמי השכירות.

למען הסר ספק לא ישולמו דמ י שכירות בגין שטח שאינו נכלל במפת המדידה שצורפה להצעתו של

המשכיר תוך סימון השטח וציון העובדה כי המשכיר מבקש בגין שטח זה דמי שכירות .

15

 

.9 השימוש במושכר ושמירתו:

1.9 המוסד מתחייב לשמור על המושכר, להחזיקו ולתחזקו במצב טוב ותקין, ולתקן באופן מיידי כל קלקול

או נזק שייגרם למושכר, ובין השאר כל נזק שייגרם למושכר ע "י צד ג' כלשהו למעט המשכיר, עובדיו,

או מי מטעמו, אך לרבות עובדיו, לקוחותיו ומוזמניו של המוסד והבאים מטעמו , ולמעט נזקים הנובעים

מבלאי טבעי כתוצאה משימוש סביר במושכר.

2.9 המשכיר מתחייב לתקן על חשבונו , מייד עם ד רישתו הראשונה של המוסד , כל קלקול הנובע מבלאי ,

שנגרם עקב שימוש סביר במושכר ובמצוי בו למטרת השכירות . לא תיקן המשכיר קלקול כאמור , תוך

7 ימים מיום קבלת ההודעה מהמוסד , רשאי המוסד לבצע את התיקון ולקזז את ההוצאה שנגרמה לו

מדמי השכירות כשהסכום צמוד למדד מיום תשלום ההוצאה ועד למועד הקיזוז, ובלבד שימציא קבלה

על ההוצאה שנגרמה לו בפועל.

3.9 כל שינוי ו /או הוספה שיעשה המוסד במושכר , יהיה רשאי אך לא חייב ליטול עימו בתום תקופת

השכירות, כולל את המתקנים שהותקנו על ידו במהלך השכירות לרבות טלפונים , מזגנים וציוד

משרדי, (להלן: "המתקנים").

למען הסר ספק, יודגש כי המשכיר נותן את הסכמתו כי המוסד יתקין במושכר את כל המתקנים אותם

ימצא כדרושים לצורך שימושו במושכר .

4.9 המוסד מתחייב בזאת להרשות למשכיר ו /או לעובדיו ו /או לשלוחיו ו /או לבאי כוחו לה יכנס למושכר

בכל זמן סביר ובתיאום מראש במהלך תקופת הש כירות לשם בדיקת מצבו של המושכר ו /או לשם

ביצוע תיקונים ועבודות אחזקה במושכר ו /או כדי להראות את המושכר לשוכרים ו /או לקונים

פוטנציאליים.

 

.01 תשלומי מיסים:

מלבד תשלום דמי השכירות ישא וישלם המוסד בתקופת השכירות את תשלומי הארנונה לעיר ייה, חשמל,

טלפון, מים, וכיו"ב, החלים על המושכר בלבד . המשכיר ישא בכל המיסים והתשלומים החלים על הבעלים

של הנכס.

 

.11 חניות )אופציונלי(:

1.11 המשכיר מתחייב להעמיד לרשות השוכר ולשימושו , 4 חניות מקורות /לא מקורות בכל עת בשעות

היממה, בחניון _________________, הנמצא _______________________._

מוסכם בין הצדדים כי השוכר ישלם עבור שימוש בחניה מחיר חודשי בסך _____ ₪, כולל מע"מ,

עבור כל מקום חנייה (להלן: "דמי השימוש").

התשלום ישולם מראש, אחת לרבעון.

מוסכם כי השוכר לא יהא חייב בתשלום כלשהו בגין החניות במידה שיסתיים הסכם השכירות מכל

סיבה שהיא ומהמועד בו יסתיים הסכם זה.

למען הסר ספק , מוסכם כי דמי השימוש בגין החניות לא ישתנו במשך כל תקופת ההסכם ו /או

תקופות האופציה, אם ימומשו.

2.11 המוסד יהיה רשאי להגדיל את מספר המנויים (ובלבד שיהיו חניות פנימיות ברשות המשכיר

להשכרה) ו/או להקטין ממספר המנויים , האמורים ב סעיף 11.1 לעיל, במהלך תקופת הסכם זה ,

וזאת ללא כל פיצוי ובאותה תמורה האמורה ב סעיף 11.1 לעיל, בהודעה מראש של 30 יום, ויחולו

עליהם הוראות הסכם זה.

3.11 תוקף השימוש בחניות יהא בכפוף לתקופת השכירות במושכר ו /או תקופות האופציה לפי הענין , עפ"י

הסכם זה.

.21 דמי ניהול )אופציונלי(

המוסד ישלם דמי ניהול בגובה___________ש"ח למ"ר (להלן:"דמי הניהול").

הצדדים מתחייבים ביחד עם חתימת הסכם זה, לחתום על הסכם ניהול המצ"ב כנספח ח' להסכם.

מיום קבלת חזקה במושכר ועד לאכלוס המושכר בפועל, ישלם המוסד דמי ניהול מופחתים בגובה _____ %

מדמי הניהול הקבועים.

מיום האיכלוס בפועל וכל עוד המושכר מאוכלס ע"י המוסד, ישלם המוסד דמי ניהול מלאים.

16

.31 פיצויים והפרות:

א. על הפרת הסכם זה יחולו הוראות חוק החוזים (תרופות בשל הפרת חוזה) תשל"א 1970 .

ב. אי חור בתשלום דמי השכירות עד 30 יום מן המועד הנקוב בסעיף 7.2 לעיל, לא יחשב הפרה יסודית

ולא יקנה למשכיר זכות לדרוש מהמוסד פינוי המושכר ו /או פיצוי כלשהו .

איחור מעבר ל 30 ימים יחייב את המוסד בריבית חשכ"ל, וזאת החל מהיום ה - 31 .

ג. 1 ) המשכיר מתחייב לפצות את המוסד על כל הנזקים הישירים והעקיפים שיגרמו למוסד , במידה

שיחויב המוסד לפנות את המושכר טרם סיום תקופת השכירות ו /או תקופות האופציה והכול בשל

מעשה ו /או מחדל של המשכיר , ו/או במידה שיאחר המשכיר במסירת החזקה למוסד , כאמור

בסעיף 3 לעיל, מעבר ל 30 ימים.

(2 המשכיר מתחייב כי במידה שיאחר במסירת החזקה למוסד , החל מיום האיחור הראשון , כאמור

בסעיף 3 לעיל יהא חייב בפיצוי מוסכם בגובה 2 חודשי שכירות, בגין כל חודש איחור כאשר

סכומים אלה יחולטו מהערבות האמורה בסעיף 14 להלן.

(3 במקרה כאמור בס"ק ג' 1 לעיל, מתחייב המשכיר להחזיר למוסד מיד את החלק היחסי של דמי

השכירות ששילם המוסד עבור התקופה שלאחר הפינוי , כשהם צמודים למדד מיום התשלום ועד

החזרתם בפועל.

(4 בנוסף לאמור ב ס"ק ג' 1 לעיל, מוסכם על הצדדים כי המשכיר יהיה חייב בפיצוי מוסכם למוסד

בסך בש"ח השווה לשלושה חודשי שכירות, וזאת ללא כל צורך מצד המוסד להוכיח נזק . המוסד

יהיה זכאי לסעד זה מבלי לגרוע מזכותו לכל סעד אחר המגיע לו על פי דין ו/או על פי הסכם זה.

.41 עבודות התאמה וערבות ביצוע

1.41 המוסד ישלם למשכיר עבור עלות עבודות ההתאמה עפ"י התמורה האמורה בנספח ד' 1 .

(להלן: "עלות עבודות ההתאמה).

2.41 עלות עבודות ההתאמה תשולם ע"י המוסד 30 יום לאחר סיום עבודות ההתאמה וקבלת חזקה

במושכר, לשביעות רצונו של המוסד.

3.41 לחילופין ולשיקול דעת המשכיר , עלות עבודות ההתאמה תשולם 30 ימים מיום החתימה על

הסכם זה וזאת כנגד המצאת ערבות בנקאית כמפורט להלן.

במועד החתימה על הסכם זה ימציא המשכיר ערבות בנקאית או של חברת ביטוח ישראלית

שברשותה רשיון לעסוק בביטוח ע "פ חוק הפיקוח על עסקי הביטוח, תשמ"א- 1981 , ואשר

אושרה ע"י החשב הכללי באוצר למתן ערבויות למכרזים ממשלתיים (להלן: "ערבות ביצוע"),

לפקודת המוסד לביטוח לאומי, לתקופה בת שנה, בגובה עלות עבודות ההתאמה ובתוקף עד

ל- 30 יום לאחר מסירת החזקה במושכר למוסד.

הערבות תוגש כערבות מקורית ברת חילוט, בנוסח הזהה לנספח 3 להסכם שכירות, ללא

תוספות, השמטות או שינויים.

.51 העברת זכויות

1.51 מוסכם בזאת כי המשכיר רשאי להעביר זכויותיו במושכר ובלבד שזכויותיו של המוסד במושכר לא

תפגענה ולא תצומצמנה.

2.51 המוסד רשאי להסב ו/או להעביר את זכויותיו בהתאם להסכם במלואן או חלקן לאחר בכל צורה שהיא

ובלבד שזכויות המשכיר עפ"י הסכם זה לא תפגענה.

.61 פינוי המושכר:

א. בתום תקופת השכירות ו /או תקופת האופציה עפ "י הסכם זה , מתחייב המוסד להחזיר את המושכר

למשכיר כשהוא ריק מכל אדם וחפץ , במצב טוב , תקין וראוי לשימוש כפי שקיבלו בתחילת תקופת

השכירות, למעט בלאי סביר, בכפוף, ומבלי לגרוע מהאמור בסעיפים 9.3 ו- 9.2 לעיל.

המוסד יהיה רש אי אך לא חייב ליטול עימו , בתום תקופת השכירות , את המתקנים שהותקנו על ידו

במהלך תקופת השכירות, לרבות מזגני אויר , מערכות טלפוניה וכו ' ולתקן את כל הנזקים שייגרמו עקב

ההוצאה כאמור.

ב. מוסכם כי אחור של עד 90 יום בפינוי המושכר אינו מהווה הפרה של ההסכם , וכי המוסד ל א ישלם

למשכיר כל פיצוי שהוא, למעט דמי השכירות הקבועים בסעיף 7 לעיל.

17

.71 ביטוח:

1.71 המשכיר מתחייב לערוך ולקיים למשך כל תקופת ההסכם , ביטוח למבנה, באמצעות חברת ביטוח

מורשית על ידי מדינת ישראל , את הביטוחים המפורטים להלן , וזאת מבלי לגרוע מאחריות המשכיר

עפ"י כל דין ו/או עפ"י הסכם זה:

א. בי טוח המבטח את מבנה המושכר במלוא ערך כינונו , כנגד הסיכונים המקובלים בביטוח אש

מורחב לרבות אש, התפוצצות, רעידת אדמה, פרעות, שביתות, נזק בזדון, סערה, סופה, שיטפון

נזקי נוזלים והתבקעות צינורות, פגיעה על ידי כלי טיס, פגיעה ע"י כלי רכב, שביתות ופריצה.

ב. בי טוח אובדן דמי שכירות עקב אובדן או נזק אשר ייגרם למבנה עקב הסיכונים כאמור ב סעיף

קטן א' לעיל, למשך תקופת שיפוי שלא תפחת מ- 12 חודשים.

למרות האמור בסעיף זה , מוסכם כי המשכיר רשאי שלא לערוך את הביטוח , אולם הפטור

המפורט בסעיף קטן ד' להלן, יחול כאילו נערך הביטוח במלואו.

ג. בי טוח אחריות כלפי צד ג ' המבטח חבות המשכיר על פי דין בגין פגיעה ו /או נזק לגופו ו /או

לרכושו של כל אדם הנובע מהמושכר, בגבול אחריות של 2,000,000 $ לפחות לאירוע ובמצטבר

לתקופת ביטוח שנתית . הביטוח, כאמור, לא יהא כפוף לכל הגבלה בדבר חבות הנובעת מאש ,

התפוצצות, בהלה, מכשירי הרמה, פריקה וטעינה, הרעלה ותביעות תחלוף של המוסד לביטוח

לאומי. הביטוח יורחב לשפות את המוסד בגין מעשה או מחדל של המשכיר, וזאת בכפוף לסעיף

אחריות צולבת על פיו ייחשב הביטוח כאילו נערך בנפרד עבור כל יחיד מיחידי המבטח .

ד. ה משכיר מצהיר בזאת כי הוא פוטר את המוסד והבאים מטעמו מאחריות לנזק , אשר הוא זכאי

לשיפוי בגינו על פי ביטוחים המפורטים בס"ק א' ו ב' לעיל (או שהיו זכאים לשיפוי בגינו אלמלא

ההשתתפות העצמית הנקובה בביטוחים האמורים ), ובלבד שהאמור בדבר פטור מאחריות לא

יחול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון.

ה. ב כל הביטוחים שיערוך המשכיר ירשם : כל סעיף המפקיע או מקטין או מגביל בדרך כלשהי את

אחריותנו כאשר קיים ביטוח אחר, לא יופעל כלפי המוסד לביטוח לאומי ומדינת ישראל , ולגביהם,

הביטוח על פי הפוליסות הנ "ל הוא "ביטוח ראשוני ", המזכה אותם במלוא השיפוי המגיע לפי

תנאיו, ללא זכות השתתפות בביטוחי המוסד לביטוח לאומי ו /או מדינת ישראל, מבלי שתהיה לנו

זכות תביעה ממבטחי המוסד לביטוח ל אומי ו /או מדינת ישראל להשתתף בנטל החיוב כאמור

בסעיף 59 לחוק חוזה הביטוח , התשמ"א- 1981 , ולמען הסר ספק אנו מוותרים על טענה של

ביטוח כפל כלפי המוסד לביטוח לאומי, מדנת ישראל וכלפי מבטחיהם.

ו. בכ ל הביטוחים שיערוך המשכיר ירשם : אנו מוותרים על זכות התחלוף כלפי המוסד לביטוח

לאומי, מדינת ישראל, עובדיהם והבאים מטעמם. הוויתור לא יחול כלפי מי שביצע נזק בזדון .

2.71 המוסד יערוך ביטוחים, כפי שנהוג אצלו.

.81 זכות קיזוז:

מבלי לגרוע מזכויות המוסד לפי הסכם זה או על פי כל דין, רשאי המוסד לקזז סכום שיגיע לו מהמשכיר מכל

סכום אשר יגיע למשכיר מהמוסד.

.91 שונות:

1.91 כל שינוי ו /או תיקון להסכם זה יעשה אך ורק במסמך מפורש בכתב ובחתימת הצדדים להסכם זה.

2.91 הצדדים מסכימים כי סמכות השיפוט הייחודית בכל הקשור לנושאים והעניינים הנו געים או הקשורים

להסכם זה ונספחיו או בכל תביעה הנובעת מהליך ניהול הסכם זה תהיה לבתי בבתי המשפט

המוסמכים בירושלים ויחולו עליו דיני מדינת ישראל בלבד .

3.91 הסכמת צד להסכם זה לסטות מתנאיו במקרה מסוים או בסדרת מקרים לא תהווה תקדים ולא ילמדו

ממנה גזירה שווה לכל מקרה אחר בעתיד.

4.91 לא השתמש צד להסכם זה או השתהה מלהשתמש , בזכות מהזכויות המוקנות לו לפיו, במקרה

מסוים או בסדרת מקרים, לא יראו בכך ויתור על זכות מזכויותיו .

5.91 כל הודעה או התראה שתישלח על ידי צד למשנהו , בקשר להסכם זה, תשלח בדואר רשום אלא אם

כן נאמר אחרת, על פי מעני הצדדים הנקובים לעיל במבוא להסכם זה (או כל מען אחר אשר תבוא

עליו הודעה מתאימה בכתב), ויראו הודעה או התראה כאמור , כאילו נמסרה לנמען בתום 72 שעות

מעת שנשלחה בדואר.

6.91 ההוצאה התקציבית לביצוע הסכם זה מתוקצבת מסעיף 1121805 לתקציב המוסד.

 

 

לראיה באו הצדדים על החתום:

___________________ _ _____________________

סמנכ"ל לוגיסטיקה וחקירות המשכיר

_ __________________

חשב המוסד

 

 

הבהרה והגבלת אחריות: פורטל חוזים נוסד כשירות לציבור בכדי להגביר את המודעות לחשיבות של חתימה על הסכם מסודר. כל המסמכים בפורטל מובאים כדוגמאות כלליות להתרשמות בלבד, הם אינם מהווים משום יעוץ או הצעה להשתמש במסמך כלשהו והם אינם יכולים לשמש עילה לתביעה כלשהי. חוקים, דינים וטפסים משתנים כל העת. על כן, המסמכים באתר עלולים להיות לא מדויקים ו/או לא עדכניים. יש להיוועץ בעורך דין המתמחה בתחום לפני חתימה על כל חוזה. אין להעתיק כל חלק מהאתר ו/או מהלקטים המובאים בו.

הסכם שכירות בלתי מוגנת למשרדים